EN | VN

Chủ đầu tư: Nhà Hàng -Anh Trực

Địa chỉ: Thủ Đức

Diện tích: 900m2